AIX中grep命令介绍

2019年8月23日19:42:22
评论

grep三种变形 

1.grep:标准命令,查找文本,可使用正则表达式。 

2.egrep:扩展grep,支持基本及扩展的正则表达式,但不支持\p模式范围的应用。 

3.fgrep:快速grep,允许查找字符串而不是一个模式。 

 

在grep命令中,输入字符串参数时,最好将其用双引号括起来。 

grep命令选项: 

-c:只输出匹配行数 

-i:不区分大小写(只适用单字符) 

-h:查询多个文件时,不显示文件名 

-l:查询多文件时,只输出包含匹配字符的文件名 

-n:显示匹配行及行号 

-s:不显示不存在或无匹配文本的错误信息 

-v:显示不包含匹配文件的所有行 

 

查询多个文件:grep "sort" *.doc 

在所有文件中,查询"sort it":grep "sort it" * 

 

查看data.f文件的内容 

pg data.f 

48    Dec    3BC1997  LPSX    68.00  LVX2A  138 

483  Sept    5AP1996  USP    65.00  LVX2C  189 

47    Otc    3Z1998    LPSX    43.00  KVM9D  512 

219  DEC    2CC1999  CAD    23.00  PLV2C  68 

484  nov    7PA1998  CAD    49.00  PLV2C  234 

483  may    5PA1998  USP    37.00  KVM9D  644 

216  sept    3ZL1998  USP    86.00  KVM9E  234 

 

包含“48”的行数: 

grep -c "48" data.f  

包含“48”的所有行: 

grep "48" data.f 

48    Dec    3BC1997  LPSX    68.00  LVX2A  138 

483  Sept    5AP1996  USP    65.00  LVX2C  189 

484  nov    7PA1998  CAD    49.00  PLV2C  234 

483  may    5PA1998  USP    37.00  KVM9D  644 

 

显示匹配行的行号: 

grep -n "48" data.f 

1:48    Dec    3BC1997  LPSX    68.00  LVX2A  138 

2:483  Sept    5AP1996  USP    65.00  LVX2C  189 

5:484  nov    7PA1998  CAD    49.00  PLV2C  234 

6:483  may    5PA1998  USP    37.00  KVM9D  644 

 

显示不包含“48”的行: 

grep -v "48" data.f 

47    Otc    3Z1998    LPSX    43.00  KVM9D  512 

219  DEC    2CC1999  CAD    23.00  PLV2C  68 

216  sept    3ZL1998  USP    86.00  KVM9E  234 

 

忽略大小写: 

grep -i "sept" data.f 

483  Sept    5AP1996  USP    65.00  LVX2C  189 

216  sept    3ZL1998  USP    86.00  KVM9E  234 

企鹅博客
  • 本文由 发表于 2019年8月23日19:42:22
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.qieseo.com/215542.html

发表评论