C++类中虚表的详细讲解

企鹅博客 2019年8月14日05:51:04 评论 363

  C++类中的虚表结构是C++对象模型中一个重要的知识点,这里咱们就来深入分析下虚表的在内存中的结构。

  C++一个类中有虚函数的话就会有一个虚表指针,其指向对应的虚表,一般一个类只会有一个虚表,每个虚表有多个”插槽”,每个插槽存放一个虚函数的地址。插槽中的内容可以被覆盖,子类如果重写了父类中的虚函数,则插槽中对应位置的数据被覆盖。虚表存放的是虚函数地址,不管该虚函数是public还是private的。光文字说明不太形象,下面上一张虚表结构的示例图:

  从图中看出,虚表指针确实是指向虚表结构的,这个虚表结构中有许多插槽,每个插槽都会指向一个虚函数。那么如何用程序来测试呢,请接着看:

#include <iostream>
#include <cstdio>

using namespace std;

class Base {
public:
    virtual void test() {
        cout << "Base.text()" << endl;
    }

public:
    int a;
};

class Derived : public Base {
public:
    virtual void test() {
        cout << "Derived.test()" << endl;
    }

public:
    int b;
};

typedef void (*PFunc)();

int main() {
    Derived derived;
    PFunc  ptest;  // 函数指针

    // 输出derived及其成员a/b的地址
    printf("derived:  %p\n", &derived);
    printf("derived.a: %p\n", &(derived.a));
    printf("derived.b: %p\n", &(derived.b));

    // 提取出test虚函数地址
    int *p = (int *)*(int *)(&derived);
    ptest = (PFunc)*p;
    ptest();

    return 0;
}

输出结果:

  注意,程序是在CentOS 7 64位系统下进行测试的。程序中直接提取出test虚函数地址,然后进行调用,发现调用的确实是Derived.test函数,这也说明了虚表结构的内存布局。

 

关于虚表几个有意思的问题

虚表指针什么时候赋值的?

#include <iostream>

using namespace std;

class Base
{
public:
    Base() {
        cout << "Base()" << endl;
        show();
        int *p = &b;
        cout << "Base::b: " << p << endl;
        p = (int *)((char *)p - 8);
        cout << "Base::vptr: " << *p << endl;
        // Base中虚函数地址
        cout << "*Base::vptr: " << *(int *)*p << endl;
        cout << endl;
    }

    virtual void show() {
        cout << "Base::show()" << endl;
    }
public:
    int b;
};
class Derived : public Base
{
public:
    Derived()
    {
        cout << "Derived()" << endl;
        show();
        int *p = &b;
        cout << "Derived::b: " << p << endl;
        p = (int *)((char *)p - 8);
        cout << "Derived::vptr: " << *p << endl;
        // Derived中虚函数地址
        cout << "*Derived::vptr: " << *(int *)*p << endl;
        cout << endl;
    }
    virtual void show() {
        cout << "Derived::show()" << endl;
    }
private:
    int d;
};

int main(int argc, char **argv)
{
    Base base;
    Derived derived;

    return 0;
}

从输出结果中可以得出,子类在构造过程中虚表指针会被赋值2次。初始化如下:

  基类静态成员 – 子类静态成员 – (设置v_ptr/基类成员变量 ) –基类构造函数 – (设置v_ptr/子类成员变量) – 子类构造函数

在类的析构函数中是否对虚表指针进行赋值操作呢?

  在子类的析构函数中,会把虚表指针设置为指向父类中的虚函数地址,这样在父类的析构函数中调用虚函数实际上调用的是父类的虚函数,不过一般不这样做。如何进行测试呢,按照上个问题的测试代码,然后稍微改动一下就可以测试了。

参考:

  1、深入理解C++对象模型  http://www.linuxidc.com/Linux/2016-10/1357644.htm

weinxin
欢迎加入中国SEO站长博客之家
本站的所有资源都会上传分享到博客之家,希望大家互相学习交流进步。
企鹅博客

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: